O nas

Informacje o Spółce

Aquanet Laboratorium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest częścią grupy kapitałowej AQUANET S.A. Została utworzona 01.07.2013r z istniejącego dotychczas Laboratorium Badań Środowiskowych funkcjonującego 60 lat w strukturach AQUANET S.A.

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. działa na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 01.07.2013 r. oraz wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470208 na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał założycielski spółki wynosi 4.631.900 zł .

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników (Aquanet S.A.)

Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

Magdalena Leśniewicz – przewodnicząca Rady Nadzorczej

Sławomir Stelmasiak i Krzysztof Skrzypinski – członkowie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki reprezentowany przez:

Dominikę Król – Wiceprezesa Zarządu

Prezentacja Aquanet Laboratorium

Co nas wyróżnia?

Nowoczesne pomieszczenia laboratoryjne, spełniające wymagania norm akredytacyjnych

Personel o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu w zakresie wykonywanych badań

Nowoczesny, specjalistyczny sprzęt laboratoryjny

System zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, który gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług

Program zarządzający pracą laboratorium klasy LIMS

Certyfikaty

W trosce o potrzeby i wymagania rynku, laboratorium wdrożyło System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 700 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Certyfikat akredytacji AB700

Zakres akredytacji laboratorium

Lista badań zakresu elastycznego

Zatwierdzenie
PPIS

1500+ badanych wskaźników

Ponad 60 lat doświadczenia

60+ pracowników

Działamy w całej Polsce

Misja i cele

Państwa potrzeby wyznaczają nasze cele – jesteśmy laboratorium stworzonym z myślą o Kliencie. Naszą misją jest świadczenie wysokiej jakości usług laboratoryjnych, które pozwolą naszym Klientom na skuteczną optymalizację swoich procesów oraz zapewnią bezpieczeństwo wytwarzanych produktów. Wykonujemy specjalistyczne badania fizykochemiczne, organoleptyczne, mikrobiologicznych i parazytologiczne:

 • wody użytkowej (woda do picia, woda basenowa),
 • żywności,
 • próbek z obszaru ochrony środowiska (wody podziemne i powierzchniowe, ścieki, osady, odpady),
 • gleb rolniczych i przemysłowych.

Prawidłowe pobieranie próbek, ma ogromny wpływ na wiarygodność uzyskanych wyników badań. W wielu obszarach regulowanych prawnie, pobór musi być realizowany przez certyfikowane laboratorium, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, posiadamy zespół próbkobiorców, którzy dysponują profesjonalnym sprzętem do pobierania próbek, a pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia i szkolenia. Pobieramy próbki chwilowe i średniodobowe do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wszystkich badanych przez nas obiektów. Tam, gdzie to niezbędne wykonujemy pomiary w miejscu pobierania próbek.

Cele i deklaracja Zarządu

1

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. stawia sobie następujące cele strategiczne:

 • zapewnienie wysokiej jakości oraz wiarygodności i przydatności usług badawczych,
 • oferowanie kompleksowych usług poprzez aktywne reagowanie na potrzeby Klienta i spełnienie jego oczekiwań,
 • budowanie i utrzymywanie wizerunku rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium,
 • zapewnienie Klientom ochrony poufnych informacji i praw własności,
 • zapewnienie bezstronności Laboratorium na wszystkich poziomach jego działania,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania i kompetencji Laboratorium.

2

Cele te osiągane są poprzez:

 • wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz dokumentami PCA, EA i ILAC  dotyczącymi laboratoriów badawczych oraz dokumentacją systemową laboratorium,
 • wykonywanie badań zgodnie z udokumentowanymi metodami spełniającymi wymagania, Klienta, obowiązującymi przepisami, z zachowaniem zasad dobrej praktyki laboratoryjnej,
 • utrzymywanie, przez ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności systemu zarządzania,
 • ciągłe podnoszenie poziomu wiedzy pracowników i kompetencji technicznych Laboratorium,
 • oferowanie metod rozwijanych w sposób elastyczny w ramach akredytowanych technik badawczych,
 • modyfikacje metod badawczych w ramach zakresu elastycznego są poddawane ocenie w procesie weryfikacji i walidacji, w zakresie odpowiednim do wprowadzonych zmian i oczekiwań Klienta, a działania te są podejmowane wyłącznie przez pracowników posiadających odpowiednie doświadczenie i wiedzę w tym zakresie,
 • systematyczne identyfikowanie i szacowanie poziomu ryzyka w prowadzonych procesach, oraz monitorowanie i podejmowanie działań mających na celu jego minimalizowanie.

3

Deklaracja Zarządu

Zarząd Spółki deklaruje zaangażowanie i pomoc w utrzymaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu zarządzania, zobowiązuje się zapewnić niezbędne środki dla jego funkcjonowania oraz zapewnia, że są ustalone właściwe procesy komunikacyjne w Laboratorium.

Rada ds. Etyki

W Aquanet Laboratorium funkcjonuje Rada Etyki, która przyjmuje zgłoszenia dotyczące zasad funkcjonowania organizacji oraz związanych z tym naruszeń standardów etycznego postępowania zawodowego, a także zajmuje się rozstrzyganiem i monitorowaniem sporów wynikających z realizacji celów pracy zawodowej w laboratorium. 
 
Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: rada.etyki@aquanet-laboratorium.pl.
 
Klauzula obowiązku informacyjnego w ramach funkcjonowania Rady ds. Etyki dostepna jest w zakładce „Do pobrania”.