Informacje o Spółce

Aquanet Laboratorium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest częścią grupy kapitałowej AQUANET S.A. Została utworzona 01.07.2013r z istniejącego dotychczas Laboratorium Badań Środowiskowych funkcjonującego 60 lat w strukturach AQUANET S.A.

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. działa na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 01.07.2013 r. oraz wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470208 na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał założycielski spółki wynosi 4.631.900 zł .

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników (Aquanet S.A.)

Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

Magdalena Leśniewicz – przewodniczący Rady Nadzorczej

Renata Tomusiak i Sławomir Stelmasiak – członkowie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki reprezentowany przez:

Krzysztofa Maciołka – prezesa Zarządu

Informacje o spolce

Co nas wyróżnia

Nowoczesne pomieszczenia laboratoryjne, spełniające wymagania norm akredytacyjnych
Personel o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu w zakresie wykonywanych badań
Nowoczesny, specjalistyczny sprzęt laboratoryjny
System zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, który gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług
Program zarządzający pracą laboratorium klasy LIMS

Certyfikaty

W trosce o potrzeby i wymagania rynku, laboratorium wdrożyło System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 700 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Misja i cele

Państwa potrzeby wyznaczają nasze cele - jesteśmy laboratorium stworzonym z myślą o Kliencie. Naszą misją jest świadczenie wysokiej jakości usług laboratoryjnych, które pozwolą naszym Klientom na skuteczną optymalizację swoich procesów oraz zapewnią bezpieczeństwo wytwarzanych produktów. Wykonujemy specjalistyczne badania fizyczno-chemiczne, organoleptyczne, mikrobiologicznych i parazytologiczne:

 • wody użytkowej (woda do picia, woda basenowa)
 • żywności
 • próbek z obszaru ochrony środowiska (wody podziemne i powierzchniowe, ścieki, osady, odpady)
 • gleb rolniczych i przemysłowych

Ponieważ pobieranie próbek jest elementem wiarygodności wyników badań, a w wielu obszarach regulowanych prawnie musi być realizowane przez laboratorium, posiadamy zespół próbkobiorców, dysponujących profesjonalnym sprzętem do pobierania próbek, a pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia i szkolenia. Pobieramy próbki chwilowe i średniodobowe do badań mikrobiologicznych i fizyczno-chemicznych wszystkich badanych przez nas obiektów. Tam, gdzie to niezbędne wykonujemy pomiary w miejscu pobierania próbek.

Cele i deklaracja Zarządu

 1. Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. stawia sobie następujące cele strategiczne:

  • zapewnienie wysokiej jakości oraz wiarygodności i przydatności usług badawczych,
  • oferowanie kompleksowych usług poprzez aktywne reagowanie na potrzeby klienta i spełnienie jego oczekiwań,
  • budowanie i utrzymywanie wizerunku rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium,
  • zapewnienie Klientom ochrony poufnych informacji i praw własności,
  • zapewnienie bezstronności Laboratorium na wszystkich poziomach jego działania,
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania i kompetencji Laboratorium.
 2. Cele te osiągane są poprzez:

  • wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz dokumentami PCA, EA i ILAC  dotyczącymi laboratoriów badawczych oraz dokumentacją systemową laboratorium,
  • wykonywanie badań zgodnie z udokumentowanymi metodami spełniającymi wymagania, klienta, obowiązującymi przepisami, z zachowaniem zasad dobrej praktyki laboratoryjnej,
  • utrzymywanie, przez ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności systemu zarządzania,
  • ciągłe podnoszenie poziomu wiedzy pracowników i kompetencji technicznych Laboratorium,
  • oferowanie metod rozwijanych w sposób elastyczny w ramach akredytowanych technik badawczych,
  • modyfikacje metod badawczych w ramach zakresu elastycznego są poddawane ocenie w procesie weryfikacji i walidacji, w zakresie odpowiednim do wprowadzonych zmian i oczekiwań klienta, a działania te są podejmowane wyłącznie przez pracowników posiadających odpowiednie doświadczenie i wiedzę w tym zakresie,
  • systematyczne identyfikowanie i szacowanie poziomu ryzyka w prowadzonych procesach, oraz monitorowanie i podejmowanie działań mających na celu jego minimalizowanie.
 3. Deklaracja Zarządu:

  Zarząd Spółki deklaruje zaangażowanie i pomoc w utrzymaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu zarządzania, zobowiązuje się zapewnić niezbędne środki dla jego funkcjonowania oraz zapewnia, że są ustalone właściwe procesy komunikacyjne w Laboratorium.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!