Informacje o Spółce

Aquanet Laboratorium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest częścią grupy kapitałowej AQUANET S.A. Została utworzona 01.07.2013r z istniejącego dotychczas Laboratorium Badań Środowiskowych funkcjonującego 60 lat w strukturach AQUANET S.A.

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. działa na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 01.07.2013 r. oraz wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470208 na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał założycielski spółki wynosi 4.631.900 zł .

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników (Aquanet S.A.)

Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

Andrzej Stępka – przewodniczący Rady

Ryszard Piotrowski i Magdalena Leśniewicz – członkowie Rady

Zarząd Spółki reprezentowany przez:

Wiesława Charłampowicza – prezesa Zarządu

Krzysztofa Maciołka – wiceprezesa Zarządu

Informacje o spolce

Co nas wyróżnia

Nowoczesne pomieszczenia laboratoryjne, spełniające wymagania norm akredytacyjnych
Personel o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu w zakresie wykonywanych badań
Nowoczesny, specjalistyczny sprzęt laboratoryjny
System zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2005, który gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług
Program zarządzający pracą laboratorium klasy LIMS

Certyfikaty

W trosce o potrzeby i wymagania rynku, laboratorium wdrożyło System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 700 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Misja i cele

Państwa potrzeby wyznaczają nasze cele - jesteśmy laboratorium stworzonym z myślą o Kliencie. Naszą misją jest świadczenie wysokiej jakości usług laboratoryjnych, które pozwolą naszym Klientom na skuteczną optymalizację swoich procesów oraz zapewnią bezpieczeństwo wytwarzanych produktów. Wykonujemy specjalistyczne badania fizyczno-chemiczne, organoleptyczne, mikrobiologicznych i parazytologiczne:

 • wody użytkowej (woda do picia, woda basenowa)
 • żywności
 • próbek z obszaru ochrony środowiska (wody podziemne i powierzchniowe, ścieki, osady, odpady)
 • gleb rolniczych i przemysłowych

Ponieważ pobieranie próbek jest elementem wiarygodności wyników badań, a w wielu obszarach regulowanych prawnie musi być realizowane przez laboratorium, posiadamy zespół próbkobiorców, dysponujących profesjonalnym sprzętem do pobierania próbek, a pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia i szkolenia. Pobieramy próbki chwilowe i średniodobowe do badań mikrobiologicznych i fizyczno-chemicznych wszystkich badanych przez nas obiektów. Tam, gdzie to niezbędne wykonujemy pomiary w miejscu pobierania próbek.

Polityka Jakości

Polityką Jakości Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. jest wykonywanie badań profesjonalnie w celu zapewnienia realizacji wymagań klientów. Dla realizacji tej polityki ustalono następujące ogólne cele systemu zarządzania dotyczące jakości:

 1. Wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym, metodami, które spełnią oczekiwania Klientów

 2. Dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań:

  • rzetelnych, tzn. wykonanych zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną;
  • wiarygodnych, tzn. takich, że podana wartość liczbowa powiększona o przedział niepewności zawiera w sobie, z określonym prawdopodobieństwem, wartość rzeczywistą badanego parametru;
  • użytecznych, tzn. takich, które pozwolą Klientom rozwiązać ich problem.
 3. Zapewnienie Klientom ochronę poufnych informacji, wyników badań i praw własności

 4. Zbudowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!