Woda do picia

Aquanet Laboratorium wykonuje badania różnego rodzaju wód użytkowych zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów:

– woda przeznaczona do spożycia zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U.2017.2294),

– naturalne wody mineralne, źródlane i stołowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U.2011.85.466),

– naturalne wody mineralne, źródlane i stołowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13.04.2006 (Dz.U.2006.80.565 ) w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości,

– wody do dializ w zakresie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Laboratorium posiada akredytację PCA o nr AB700, dysponuje kadrą certyfikowanych próbkobiorców, zapewniającą rzetelny i zgodny z wymaganiami pobór próbek oraz ich transport. W odniesieniu do wymagań dla wody do spożycia, Laboratorium posiada zatwierdzenie właściwego PPIS, które obejmuje parametry mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne i chemiczne z zakresu A (poprzednio tzw. monitoring kontrolny) i B (poprzednio tzw. monitoring przeglądowy). Nasze laboratorium może pochwalić się zatwierdzeniem obejmującym największą ilość parametrów spośród zatwierdzonych w Wielkopolsce laboratoriów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!