Woda basenowa

Aquanet Laboratorium wykonuje badania wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015.2016).

Zakres oferowanych przez laboratorium badań obejmuje wszystkie wymienione w ww. dokumencie wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne. Ponieważ rozporządzenie nie nakłada obowiązku pobierania próbek przez akredytowane laboratorium, przyjmujemy do badań także próbki pobrane przez zleceniodawców (administratorów obiektów). Niemniej, ze względu na miarodajność uzyskiwanych wyników badań, oferujemy możliwość skorzystania z naszej kadry certyfikowanych próbkobiorców, realizujących pobieranie próbek i pomiary na miejscu.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!