Legionella

Aquanet Laboratorium wykonuje badania wody na obecność bakterii z rodzaju Legionella zgodnie z wymaganiami:

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U.2017.2294),
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015.2016).

Do wykonywania badań ciepłej wody użytkowej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów, zobowiązane są:

  • podmioty wykonujące działalność leczniczą (szpitale, sanatoria),
  • administratorzy budynków zamieszkania zbiorowego (hotele, internaty, pensjonaty),
  • administratorzy budynków użyteczności publicznej (domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki, i in.).

Przed zleceniem badań wody na potrzeby przedstawienia ich wyników we właściwej powiatowej inspekcji sanitarnej, prosimy o ustalenie z jej przedstawicielami minimalnej ilości próbek, dla której badania powinny zostać wykonane.

W przypadku badań realizowanych na potrzeby kontroli wewnętrznej, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy pomogą ustalić właściwe punkty na sieci wewnętrznej. Wykonujemy badania zarówno dla próbek pobranych przez zleceniodawcę (sterylne pojemniki dostępne w laboratorium ) zgodnie z instrukcją pobierania próbek, jak również zapewniamy pobieranie próbek realizowane przez zespół certyfikowanych próbkobiorców.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!