Badania środowiskowe

Aquanet Laboratorium wykonuje badania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów:

Badania wód:
Wykonujemy badania jakości wód powierzchniowych i podziemnych wraz z pobieraniem próbek w oparciu o następujące rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U.2019.1747),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Dz.U.2019.2147) ,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11.10.2019r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.2019.2149),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych ( Dz.U.2019.2148),
 • Badanie odcieków i wód podziemnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 30.04.2013 w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523)
 • Badanie gleb z terenów przemysłowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 01.09.2016 w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395)

Badania ścieków:

Wykonujemy badania jakości ścieków wraz z pobieraniem próbek chwilowych i średniodobowych. Dysponujemy samplerami (pobierakami) do średniodobowego pobierania próbek, proporcjonalnego do czasu/przepływu. Badania ścieków komunalnych i przemysłowych wykonywane są zgodnie z:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 ws. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28.06.2019 w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.2019.1220),
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2006.136.964).

Badania osadów ściekowych i gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe.

Badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i parazytologiczne wykonywane są metodami referencyjnymi, zgodnie z wymaganiami:

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.2015.257).

Badania odpadów

Przeprowadzamy testy zgodności odpadów wraz z podstawową charakterystyką odpadów, zgodnie z wymaganiami:

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U.2015.1277).

Usługi doradcze i eksperckie:

W ramach naszych usług realizujemy:

– operaty wodnoprawne,
– opinie o możliwościach wykorzystania osadów ściekowych,
– opinie dotyczące stanu zanieczyszczenia gleb, gruntów z terenów przemysłowych, wód i ścieków,
– ocena jakości gleby pod kątem możliwości stosowania na niej osadów ściekowych i ścieków,
– ocena agresywności i korozyjności wody w odniesieniu do betonu i materiałów metalowych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!