Badania środowiskowe

Aquanet Laboratorium wykonuje badania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów:

Badania wód:
Wykonujemy badania jakości wód powierzchniowych i podziemnych wraz z pobieraniem próbek w oparciu o następujące rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002 r., Nr 204, poz. 1728),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U.2016.1178),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia. 21.07.2016 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.2016.1187),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych wód podziemnych (Dz.U.2016.85)
 • Badanie odcieków i wód podziemnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 30.04.2013 w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523)
 • Badanie gleb z terenów przemysłowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 01.09.2016 w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395)

Badania ścieków:

Wykonujemy badania jakości ścieków wraz z pobieraniem próbek chwilowych i średniodobowych. Dysponujemy samplerami (pobierakami) do średniodobowego pobierania próbek, proporcjonalnego do czasu/przepływu. Badania ścieków komunalnych i przemysłowych wykonywane są zgodnie z:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1988 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r, Nr 136, poz. 964 z późń zm.).

Badania osadów ściekowych i gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe.

Badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i parazytologiczne wykonywane są metodami referencyjnymi, zgodnie z wymaganiami:

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz.257)

Badania odpadów

Przeprowadzamy testy zgodności odpadów wraz z podstawową charakterystyką odpadów, zgodnie z wymaganiami:

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015r. poz. 1277)

Usługi doradcze i eksperckie:

W ramach naszych usług realizujemy:

– operaty wodnoprawne
– opinie o możliwościach wykorzystania osadów ściekowych
– opinie dotyczące stanu zanieczyszczenia gleb, gruntów z terenów przemysłowych, wód i ścieków
– ocena jakości gleby pod kątem możliwości stosowania na niej osadów ściekowych i ścieków
– ocena agresywności i korozyjności wody w odniesieniu do betonu i materiałów metalowych

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!